De basisscholen die onderdeel zijn van Facetscholen hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad verenigd in een GMR. Op deze pagina kunt u het jaarverslag downloaden over het jaar 2010 van deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt ouders en leerkrachten van de basisscholen die onderdeel zijn van Facetscholen. In dit jaarverslag treft u een kort overzicht aan van relevante onderwerpen die dit kalenderjaar in de GMR zijn besproken.

In de praktijk betekent dit dat de GMR meepraat en denkt over allerlei zaken op bovenschools niveau en advies of instemming geeft aan diverse beleidsvoornemens. Hierbij wordt afgewogen of het nieuwe beleid tegemoet komt aan de belangen van personeel, ouders, leerlingen en schoolleiding. In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat de GMR zelf initiatieven ontplooit.

De verslagen van de GMR zijn op de scholen in te zien.